Honbu Dojo

Yamato-Ryu Honbu Dojo

Marc Mebis

Muso Jikiden Eishin Ryu iai-Jutsu, Dai Nippon Batto-Ho, Shinto Ryu Kenjutsu, Seitei Iai

Sportzaal St-Agnes Instituut, Dr. Coenstraat 24,
2660 Hoboken,
Antwerpen, Belgium

Contact this dojo: