Numbers

1Ichi
2Ni
3San
4Yon / Chi
5Go
6Roku
7Nana / Shichi
8Hachi
9Kyu
10Ju
11Ju Ichi十一
12Ju ni十二
13Ju San十三
14Ju Yon十四
15Ju Go十五
16Ju Roku十六
17Ju Nana十七
18Ju Hachi十八
19Ju Kyu十九
20Ni Ju二十
21Ni Ju Ichi二十一
22Ni Ju Ni二十二
23Ni Ju San二十三
24Ni Ju Yon二十四
25Ni Ju Go二十五
26Ni Ju Roku二十六
27Ni Ju Nana二十七
28Ni Ju Hachi二十八
29Ni Ju Kyu二十九
30San Ju三十
31San Ju Ichi三十一
32San Ju Ni三十二
33San Ju San三十三
34San Ju Yon三十四
35San Ju Go三十五
40Yon Ju四十
50Go Ju五十
60Roku Ju六十
70Nana Ju七十
80Hachi Ju八十
90Kyu Ju九十
100Hyaku
101Hyaku Ichi百一
111Hyaku Ju Ichi百十一
121Hyaku Ni Ju Ichi百二十一
130Hyaku San Ju百三十
140Hyaku Yon Ju百四十
150Hyaku Go Ju百五十
160Hyaku Roku Ju百六十
200Ni Hyaku二百
300San Byaku三百
400Yon Hyaku四百
500Go Hyaku五百
600Ro Pyaku六百
700Nana Hyaku七百
800Ha Pyaku八百
900Kyu Hyaku九百
1000Issen一千
1001Sen Ichi千一
1011Sen Ju Ichi千十一
1100Sen Hyaku千百
2000Ni Sen二千
3000San Zen三千
4000Yon Sen四千
5000Go Sen五千
6000Roku Sen六千
7000Nana Sen七千
8000Ha Sen八千
9000Kyu Sen九千
10.000Ichi Man一万